O G Ł O S Z E N I E o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu

Planu zagospodarowania przestrzennego obszaru AZORY – Rejon ulic Stachiewicza i Czerwieńskiego

Projekt planu zostanie udostępniony do
wglądu w dniach

od 08 sierpnia do 06 września 2016r. w Biurze Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa, ul. Józefa Sarego 4.

czwartki: 13: 30 – 15:30,

poniedziałki, wtorki, środy i piątki: 09:00 – 11:00.

Projekt planu udostępniony zostanie także na stronie internetowej:

http://www.bip.krakow.pl
Dyskusja publiczna w sprawie planu zostanie przeprowadzona w dniu 24 sierpnia 2016 r., w Urzędzie Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4, Sala Portretowa,  początek o godz. 15:00.

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 września 2016 r. – własnoręcznie podpisane z podaniem imienia, nazwiska i adresu lub nazwy jednostki organizacyjnej oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Uwagi można wnosić:
– na piśmie w Urzędzie Miasta Krakowa w Punktach Obsługi Mieszkańców (stanowiska informacyjno-podawcze),
– drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Krakowa, Biuro Planowania Przestrzennego, ul. Józefa Sarego 4, 31-047 Kraków,
– drogą elektroniczną: za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP lub w postaci elektronicznej, opatrzone bezpiecznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym.